ภาพสไลด์ บ้านพักอาศัย ภาพสไลด์ อลูมิเนียมดัดโค้ง นิมานไหม นิมานไหม
วัดร้องกองข้าว สันกำแพง
กำลังดำเนินการติดตั้งศาลาเอนกประสงค์วัดร้องกองข้าวในราคาร่วมทำบุญกับวัด