ภาพสไลด์ บ้านพักอาศัย ภาพสไลด์ อลูมิเนียมดัดโค้ง นิมานไหม นิมานไหม
เกี่ยวกับเรา
ชื่อองค์กร : กระจกเชียงใหม่
ที่อยู่ : 321/5 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
  ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อ : Tel & Fax. 053-806484
  Mobile1 081-7641249 ,
  Mobile2 081-9809724 ,
  Mobile3 086-6735056
E – mail : rangsirote@gmail.com ,
  rangsirote@กระจกเชียงใหม่.com
วันที่จดทะเบียน : 1 มกราคม พ.ศ.2539
จำนวนพนักงาน : 10 – 20 คน
ประเภทธุรกิจ : งานบริการ งานออกแบบ งานติตตั้ง
งานช่าง
ประเภทสินค้า : อลูมิเนียม กระจก มุ้งลวด ทุกชนิด
ความเป็นมา
ร้านกระจกเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 โดยเริ่มจากการเปิดธุรกิจที่จังหวัด สุพรรณบุรี เป็นแห่งแรกและได้ดำเนินธุรกิจเป็นเวลา 3 ปี จนถึง พ.ศ.2542 จึงได้ย้ายกิจการมาเปิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมเป็นระยะเวลา 14ปี
 
โดยทางร้านได้รับทำเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม และ มุ้งลวดทุกชนิด โดยมีพนักงานที่พร้อมในการทำงานโดยสามารถทำได้ในพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางเราจะเน้นถึงการบริการ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว ทันใจ รวมถึง คุณภาพที่ดีเยี่ยมและราคาที่เป็นกันเอง
 
วิสัยทัศน์ขององค์กร
"กระจกเชียงใหม่ บริการติดตั้ง กระจกอลูมิเนียม มุ้งลวด ทุกชนิด ด้วยการใช้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามเสป็คของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง"
 
ภารกิจขององค์กร
1. ให้บริการด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า
2. ดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
3. ประสานงานกับบริษัทฯ ตัวแทนอื่นในวงการเดียวกันให้เกิดเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวาง
4. บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. ลูกค้ามีความพึงพอในต่อการซื้อสินค้าและเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กร
2. องค์กร มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
3. เครือข่ายธุรกิจที่เป็นองค์กรความร่วมมือมีศักยภาพในการแสวงหาตลาดธุรกิจใหม่ และลูกค้าเพิ่มขึ้น
4. พนักงานมีความพึงพอในต่อการบริหารบุคคลขององค์กร